ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

20/07/2017




                                                     

 

  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Valid from:13/01/2017

 

 

                                        
Το BASILICA HOLIDAY RESORT πιστεύει πως συμβάλλει έμπρακτα στην τόνωση της τοπικής οικονομίας παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες καθώς επίσης και στη διαφύλαξη του πολιτισμικού πλούτου. 

Συγκεκριμένα πιστεύουμε πως:

Η διατήρηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, απαιτεί τη δική μας συμβολή για την διαφύλαξη της τοπικής κοινότητας.

Ενέργειες που πραγματοποιούνται:
Συμμετέχουμε ενεργά στη διαφύλαξη των παιδιών.
o Ύπαρξη σχετικής πολιτικής για την παιδική εκμετάλλευση. 
o Παροχή εκπαιδευτικής κατάρτισης στους υπαλλήλους σχετική με την προστασία των παιδιών.
o Ενημέρωση των τοπικών αρχών για ύποπτες δραστηριότητες στις οποίες πιθανόν να εμπλέκονται παιδιά.
Ενθαρρύνεται η συνεργασία των κατοίκων της τοπικής κοινότητας με τις τοπικές αρχές ώστε να διασφαλίζεται ο πολιτισμός και οι παραδόσεις μέσω πολιστικών εκδηλώσεων.
Διασφαλίζεται η προστασία του αρχαιολογικού πολιτισμού.
o Απαγορεύεται η πώληση αρχαιολογικών αντικειμένων ή όποιας άλλης δραστηριότητας.
Διευθετούνται συχνές συναντήσεις με την τοπική κοινότητα που αποσκοπεί στο διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων. Ακολούθως δημιουργείται σχέδιο υλοποίησης των όσων έχουν συμφωνηθεί. 
Παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από κατοίκων ιατρό ή οδοντίατρο καθώς επίσης εξασφαλίζεται η πρόσβαση φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης.
Εξασφαλίζεται η απεριόριστη χρήση των χώρων εγκαταστάσεων από την τοπική κοινότητα. 
Δεν παρεμποδίζεται η οποιαδήποτε πρόσβαση στους δημόσιους χώρους της τοπικής κοινότητας.
o Εναλλακτικά, εάν η περιορισμένη πρόσβαση παραμένει αναπόφευκτη λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες μορφές αποζημίωσης οι οποίες έχουν συμφωνηθεί αμοιβαία. 
Διευθετούνται συχνές συναντήσεις με την τοπική κοινότητα που αποσκοπεί στο διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων. Ακολούθως δημιουργείται σχέδιο υλοποίησης των όσων έχουν συμφωνηθεί. 
Δίδονται ευκαιρίες εργοδότησης στην τοπική κοινότητα μέσω κατάλληλων διαφημιστικών μέσων.
o Αξιοποίηση των κατοίκων που πληρούν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. 
o Υποβάλλονται προσφορές σχετικές με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.
Λήψη όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών καθώς επίσης και συνεργασίας με τους τοπικούς οργανισμούς για τη διατήρηση της άγριας ζωής και εθνικών πάρκων. 
Προώθηση τόπων αναψυχής, ώστε οι τουρίστες να εξερευνήσουν το φαγητό την ιστορία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας